Główne menu

LogowanieLogowanie

Strona główna Nasze Stowarzyszenie Walne zebranie SPIMR 2.04.2011- Relacja z przebiegu
Walne zebranie SPIMR 2.04.2011- Relacja z przebiegu PDF Drukuj
Sekcja Aktualności
Wpisany przez adm-wydawca   
piątek, 08 kwietnia 2011 05:44

Walne zebranie SPIMR

Relacja z przebiegu

2.04.2011

  1. Powitanie przez prezes Barbarę Bernacką. Tematem zebrania będzie działanie na rzecz poważnego traktowania rytmiki, walka o uznanie i uzyskanie praw do jej nauczania – u władz edukacyjnych i kulturalnych.
  1.  Sprawy dawne i bieżące – wiceprezes Ewa Jakubowska.
  • · Historia i bieżąca działalność SPIMR. Wpływają składki członkowskie, przybywają nowi członkowie. Istniejemy od 2007 roku, a naszym głównym celem jest obrona i do­określenie statusu nauczyciela rytmiki. Korespondencja z MEN w tym zakresie za­koń­czyła się fiaskiem. Nowa podstawa programowa została zawieszona na stronie SPIMR. W 2008 r. staraniem B. Bernackiej i E. Jakubowskiej wyszedł zeszyt „Wychowania Mu­zycznego” poświęcony rytmice dalcrozowskiej. Propagujemy rytmikę przez wy­daw­ni­ctwa, stronę, kursy – w marcu ub. roku odbyły się udane dwudniowe warsztaty dla nauczycieli szkół ogól­nokształcących Warsztaty SPIMR 2010, w maju Warsztaty z udziałem Madeleine Duret.
  •  Strona SPIMR www.spimr.pl. O niej CEA roześle informację, gdy trafią produkty do sklepiku. Projektujemy także staranie się o tego typu poparcie ze strony władz edukacyjnych. Na stronie SPIMR powstały nowe narzędzia: sklepik, forum, spimr.pl pojawił się na facebooku, tą drogą będziemy szerzej propagować nasze wydarzenia. Sklepik działa na zasadzie zarobku dla SPIMR – pierw­sze 100 ściągnięć zamieszczonych tam materiałów to zwrot kosztów, w następnych częś­­ciowy udział ma autor materiałów. Stawki zostaną rozesłane mailem do dyskusji. Chce­my porozumieć się z firmami produkującymi instrumenty perkusyjne szkolne, rekwizyty itp., by zamieszczały u nas reklamę swoich produktów, a my je będziemy używać w materiałach filmowych, ćwiczeniach zamieszczanych na stronie w sklepiku. Na warunkach korzyści finansowej dla SPIMR.
  • · Plany. Chcemy organizować warsztaty, happeningi. Może wziąć udział w Festiwalu Na­uki we wrześniu. W czerwcu działania organizowane przez gminę w Piasecznie – moż­na składać projekt na happening czy inne działanie na festynie. Na październik pla­nujemy kolejny kurs – prowadzić go będą kolejne osoby – członkowie SPIMR. Pro­simy o zgłoszenia. W dniu 14.05.2011 o 11.00 (u K. Tomaszkiewicz) zaplanowano spot­kanie dotyczące posługiwania się naszą stroną internetową oraz działaniom mar­ke­tin­gowym. Można się zgłaszać.
  • · Sprawy finansowe. Przegłosowano zatrudnienie administratora strony oraz księgowej, na warunkach, jakie umożliwiają nasze możliwości finansowe. Aplikacje o dotację MKiDN okazały się ponownie bezskuteczne. Trzeba aplikować u władz lokalnych z małymi lokalnymi projektami. Obecny stan konta (składki, opłaty wpisowe za kurs) to 2044,28 oraz ok. 800,- na koncie B. Bernackiej. E. Jakubowska została upoważniona do przeprowadzenia rozmów ws. zatrudnienia i określenia wa­run­ków finansowych. Składka obecnie wynosi 15 zł za miesiąc. Ponieważ podniosły się głosy, że niektóre z osób zalegających ze składkami   nie mogą podołać tak dużym wpłatom, walne zebranie ustaliło, że składki bieżące zostaną określone widełkowo: od 8 do 15 zł za miesiąc. Natomiast zaległościna wniosek zainteresowanej osoby - mo­gą zostać spłacone w postaci dobrowolnej wpłaty do wysokości możliwej do reali­za­cji przez daną osobę lub zamianę na konkretną pracę na rzecz stowarzyszenia. Osobą, do której należy się zwrócić w tej sprawie, jest E. Jakubowska.
  • · Kontakty. Zgłoszono chęć przyłączenia się do FIER. E. Jakubowska ma sprawdzić warunki. Postulowano kontakt z innymi środowiskami rytmiki w sprawie ważnych dla dziedziny działań podejmowanych wspólnie.
  1. Dyskusja. Izabela Machnowska: Obecnie rytmiczki pracują w przedszkolach zatrud­nio­ne poprzez agencje jako tzw. instruktorki. Jak wyeliminować pośredników, którzy są uwi­kła­ni w działania korupcyjne i często zmuszają do takich działań rytmiczki. Jeśli SPIMR przejąłby funkcję pośrednika i zatrudniał rytmiczki, zapisując w jawnych warunkach, że nie czerpie z tego żadnych korzyści (pokrywa tylko koszty własne), i te rytmiczki polecał przedszkolom, to może wypleniłoby się plagę nieuczciwych pośredników. Zatrudniając ryt­miczki, SPIMR pilnowałby ich fachowości i ją gwarantował. SPIMR wysłałby do na­czel­ników gmin informację o swoim działaniu i oni mieliby wybór – korzystać z „czys­tego” i przejrzystego działania albo z firm, które są pod tym względem wątpliwe. Po ja­kimś czasie można byłoby sprawdzić, czy chęć zatrudniania poprzez SPIMR rośnie. Obec­nie agencje już w umowach gwarantują sobie, że rytmiczka przez 2 lata sama lub przez inną agencję nie podpisze umowy bezpośrednio z danym przedszkolem. E. Jaku­bow­ska: SPIMR działałby jako organizacja pozarządowa oferująca fachowców, których zrzesza. Przedszkola mogłyby oddać się pod nasz patronat. Może zajęcia byłyby wówczs nie tylko lepsze, ale i tańsze. Maria Szreder: Pracuje w MDK – Młodzieżowym Domu Kultury, a więc na stawkach nauczycielskich (niskich). MDK deleguje ją do pracy w przedszkolu na za­jęcia w godzinach porannych. MDK współpracuje z przedszkolami, jest jednostką oświa­tową. Może SPIMR mógłby taką zostać? Gabriela Konarzewska: Dyrektorki przed­szkoli często chcą się oczyścić z podejrzenia o korupcyjny układ z agencją. Taka pro­po­zycja ułatwi im to. E. Jakubowska: Należy w tej kwestii zawiązać wątek tema­ty­czny na forum, na naszej stronie. Wszyscy dyskutanci proszeni są o napisanie tam swoich doświad­czeń i propozycji.
  1. Wolne wnioski. Magdalena Bogdan: Należy zadbać o wznowienia wydań materiałów dalcrozowskich. WSiP wznawia podręcznik A. Stadnickiego. Ale jest zainteresowane tylko wielkimi nakładami. Tymczasem Pisma wybrane Dalcroze’a i inne pozycje poszły na przemiał, mimo próśb o odsprzedanie nakładu. Wydawnictwo Impuls, które jest zainte­re­sowane małymi nakładami, mogłoby tanio odzyskać prawa od WSiP (to wydawnictwo chce się pozbyć tych praw) i wydać część pozycji. W Impusie można byłoby wydać Pisma Wybrane Dalzroze’a. CEA daje swoją pomoc. Zespół, które przygotuje nowe wy­da­nia dawnych zeszytów COPSA (numery: 71, 87, 162) poświęconych rytmice two­rzą: M. Bogdan, M. Wajzner, B. Niewiadomska. Druga sprawa to wzbogacenie naszej strony o Kalendarium Dalcroze’a – M. Bogdan przetłumaczy je z wydania francuskiego i rozszerzy o własny komentarz.

E. Jakubowska: zaprezentowała i uaktualniła stronę SPIMR. Zalogowała grupę autorów: T. Chlebus, M. Stępień, I. Machnowska, A.Gronau, E.Jakubowska, B.Bernacka redaktorów: M. Szreder, M. Bogdan, K. To­masz­kie­wicz, E.Jakubowska, A.Gronau wydawców: A. Gronau, B. Bernacka, E. Jakubowska,  Administrator: Bartek Kępkowski (zatrudniony).

Poprawiony: wtorek, 08 maja 2012 19:52
 
Copyright © 2020 Stowarzyszenie Pedagogów i Miłośników Rytmiki. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.